Huisregels

Graag willen wij al onze gasten een plezierige dag bezorgen. Om dit te realiseren verzoeken wij u onderstaand reglement in acht te nemen.

Met het betreden van ons terrein gaat u akkoord met dit reglement. Overtreding kan tot verwijdering van het park of in bepaalde gevallen tot aangifte bij de politie leiden. De A.P.V. van de Gemeente Hoeksche Waard is op het Recreatieoord van toepassing en maakt onderdeel uit van dit regelement.

Artikel 1; Algemeen
1. Alcohol, drugs, lachgas en waterpijpen zijn verboden op het Recreatieoord.
2. Alle vormen van agressie, fysiek of verbaal geweld of anderszins onrustig gedrag tegen bezoekers en parkmedewerker wordt niet getolereerd.
3. Het bij zich dragen van voorwerpen die gevaar op kunnen leveren voor bezoekers en/of medewerkers zijn niet toegestaan.
4. Geluidsoverlast is op het gehele terrein van het Recreatieoord verboden.
5. Afval dient in de op het park aanwezige vuilnisbakken te worden gedeponeerd.
6. Het is mogelijk dat u als gast gefotografeerd of gefilmd wordt. Wij behouden ons het recht voor om dit materiaal voor publicatie te gebruiken.
7. Het ongevraagd fotograferen van bezoekers en medewerkers is niet toegestaan.
8. Meld schade en vandalisme bij de parkmedewerkers of receptie.
9. Glaswerk is verboden op het terrein van het Recreatieoord.
10. Wij zijn niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van eigendommen van bezoekers.
11. Barbecueën, open vuur en rook maken is verboden op het gehele terrein.
12. Dagrecreatie en vissen is toegestaan tussen 08.00 uur en 22.00 uur, daarna wordt het park afgesloten.
13. Visvergunning is verplicht voor de gehele Binnenbedijkte-Maas, deze is verkrijgbaar bij de kinderboerderij.
13. Ongewenste en/of gewenste intimiteiten worden niet getolereerd.
13. Naaktrecreatie verboden.

Artikel 2; Parkeren
1. Parkeren geschiedt geheel op eigen risico. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade.
2. Aanwijzingen met betrekking tot parkeren gegeven door de medewerkers dienen te worden opgevolgd.
3. Bij verlies van de parkeerkaart bent u verplicht een dagkaart af te nemen.
4. Fietsen dienen op de aangegeven plek geplaatst te worden.
5. Er is videoregistratie bij binnenkomst en vertrek gedurende 24 uur.

Artikel 3; Toegang
1. Betreding van het terrein geschiedt op eigen risico.
2. Het toegangsbewijs is alleen geldig op de dag van afgifte of voor de periode die daarop staat aangegeven. Abonnementen die worden uitgegeven zijn strikt persoonlijk en alleen voor eigen gebruik.
3. Het is verboden om toegangskaarten door te verkopen.
4. In verband met de veiligheid van onze gasten behouden wij ons het recht voor om onze toegangspoorten te sluiten bij grote bezoekersaantallen. Dit geldt ook voor abonnementhouders.
5. Huisdieren zijn niet toegestaan binnen de poorten van het zwembad, speeltuin en kinderboerderij.
6. Honden zijn toegestaan op het overige terrein mits aangelijnd.
7. Overtreding van de huisregels kan leiden tot het ontzeggen van de toegang.
8. Het betreden van het zwembad zonder geldig zwemdiploma moet onder begeleiding van een volwassene.
9. Zwembandjes zijn verplicht voor kinderen zonder zwemdiploma.
10. Bezoekers die op enige wijze in strijd handelen met het in deze huisregels bepaalde, kunnen door eigenaar/exploitant, zonder voorafgaande waarschuwing de toegang tot het Recreatieoord worden geweigerd ofwel uit (enig deel van) het terrein worden verwijderd dan wel worden overgedragen aan de politie. Een en ander heeft tot onmiddellijk en onherroepelijk gevolg dat eventuele toegangsbewijzen of reserveringen van betrokkene(n) zijn geldigheid verliest, zonder dat enig recht op restitutie ontstaat.
11. Eigenaar/exploitant is niet aansprakelijk voor enigerlei schade die is ontstaan als gevolg van een – naar achteraf blijkt – ten onrechte opgelegd verwijdering/ontzegging van de toegang, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van eigenaar/exploitant.

Artikel 4; Gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen
1. Bij het gebruik van attracties en overige voorzieningen dienen de aanwijzingen/gebruiksregels die op de borden voorkomen of door onze medewerkers worden aangegeven opgevolgd te worden.
2. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade welke het gevolg is van het niet opvolgen van de aanwijzingen/gebruiksregels.
3. Het gebruik van speeltoestellen, attracties en overige voorzieningen geschiedt geheel voor eigen risico indien er anders gebruik van gemaakt wordt dan waar de voorziening voor bedoeld is.
4. Zwemmen in het water van de Binnenmaas en andere vormen van waterrecreatie geschiedt geheel op eigen risico.

Wij vinden een goede relatie met onze bezoekers belangrijk! Meld uw bevindingen, wensen of opmerkingen bij contact@recreatieoordbinnenmaas.nl